checkId-logo

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר CheckID (להלן: "האתר") מבית טאבו ישיר – GUIDELINE בע"מ (להלן: "המפעילה"). התנאים הבאים מסדירים את מערכת היחסים בין כל אדם הגולש באתר, לרבות גולשים אשר עתידים לרכוש או רכשו את השירותים הניתנים באתר (להלן: "המשתמש"), לבין המפעילה, בכל הנוגע לשירותים המוצעים באתר, המידע, והתכנים המופיעים בו.

תנאי השימוש נערכו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

כניסה לאתר, וכן שימוש בכל אחד משירותי האתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, כפופים לתנאים המפורטים להלן. כניסת המשתמש לאתר מהווה בבחינת אישור מאת המשתמש כי קרא את כל תנאי ההסכם המפורטים להלן, כי נתן את הסכמתו לתנאי שימוש אלה (כפי שעשויים להשתנות מעת לעת) וכי הינו מחויב לפעול על פיהם. אנא עיין היטב בתנאים אלה.

אם אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותי האתר והנך מתבקש אפוא שלא לעשות בהם שימוש.

1. התכנים והשירותים הניתנים באתר

 • האתר כולל מידע אודות פעילות המפעילה ושירותי המידע הניתנים על ידה, הכוללים אספקת דוחות מידע המרכזים מידע אודות אנשים ועסקים (להלן: "מושאי המידע"), על פי בקשת הלקוח, ואשר מצוי באופן גלוי ברשת האינטרנט, לרבות במרשמים המנוהלים על פי דין והפתוחים לעיון הציבור (כגון מרשמים המנוהלים על ידי רשם החברות, רשם המשכונות, רשם המקרקעין, רשויות המס וכו') (להלן: "השירותים" ו-"דוח המידע", בהתאמה ולפי העניין).
 • המפעילה רשאית לשנות את התכנים, השירותים ואת תנאי השימוש, להוסיף ולגרוע מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין אם אלה הועלו על ידה ובין אם על ידי צד שלישי, וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל שינוי כאמור, יחייב אותך עם המשך שימושך באתר ו/או בשירותים. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.
 • מובהר, כי אין במידע המוצג באתר, לרבות המידע המצוי בדוחות המידע, משום המלצה ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ובכלל זה משפטי ו/או עסקי ביחס לאופן השימוש בדוחות המידע ולהוראות הדין הרלוונטיות להתקשרויות המשתמש עם מושאי המידע, ובאופן כללי ביחס לשימוש בשירותים הניתנים במסגרת האתר, ואין להסתמך על האמור באתר, לרבות בדוחות המידע, מבלי להיוועץ עם גורם מקצועי העוסק בתחום הרלוונטי להחלטה או לפעולה אותה מעוניין המשתמש לבצע בהסתמך על המידע שיתקבל אצלו.

2. דוח המידע

 • כל המידע המצוי בדוח המידע נאסף ממקורות גלויים ברשת האינטרנט. הואיל והמידע נאסף מצדדים שלישיים שאין למפעילה שליטה עליהם, המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי לנכונותו, לעדכניותו או למהימנותו של המידע. כאמור, המידע המופיע בדוח המידע מועתק ממקורות מידע שונים, אך עשוי להיערך (באופן טכני בלבד) לצורך הכללתו בדוח המידע. יובהר כי ככל שישנה סתירה בין המידע כפי שהוא מופיע במקור המידע לבין המידע המופיע בדוח המידע, הרי שהמקור הוא הנכון.
 • מכל מקום ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, המידע הכלול בדוח המידע נכון למועד משלוחו למשתמש במובן זה שהאופן בו הוא מופיע בדוח המידע משקף את הופעתו במקור ממנו נלקח. דוח המידע נמסר כמות שהוא (AS-IS), ללא התחייבות כי הוא יכלול נתונים מסוימים וללא התחייבות כי הוא מתאים לצרכי ומטרות המשתמש. השימוש בדוח המידע הינו על אחריותו של המשתמש בלבד.
 • כמו כן, דוח המידע אינו מהווה המלצה או ייעוץ לנקוט ולחילופין להימנע מדרך פעולה מסוימת ואינו כולל מסקנות או פרשנויות של המידע הכלול בו ו/או של התאמתו למטרה מסוימת. המפעילה מוסרת את דוח המידע למשתמש ולשימושו הפרטי על פי שיקול דעתו ובהתאם לצרכים אותם הגדיר לעצמו. מעת העברת דוח המידע למשתמש, המפעילה אינה אחראית לשימוש בו, לשמירתו אצל המשתמש או לכל הנוגע לו. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב כלפי המפעילה לעשות שימוש בדוח המידע בתום לב, ובהתאם לאמור בכל דין. המפעילה לא תהיה אחראית לשימוש שלא כדין במידע הכלול בדוח המידע והאחריות הבלעדית תהא של המשתמש.
 • זכויות הקניין הרוחני הנוגעים לדוח המידע, בכלל זה עיצובו ואופן הצגת המידע, הינן של המפעילה ושמורות לה באופן בלעדי. העברת דוח המידע למשתמש אינה מקנה בו זכויות, למעט זכות שימוש פרטי כאמור לעיל. אין למסור, לפרסם, להעתיק, להעביר או להציג את דוח המידע כולו, חלקו או נתונים ממנו, לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 • מפעילה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, או לכל הוצאה, הפסד, או אובדן, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי עקב מסירת דוח המידע למשתמש, כמו גם הנתונים הכלולים בו (לרבות נכונותם, מהימנותם ועדכניותם), השימוש בדוח המידע והסתמכות על המידע האגור בו, וכן אי מסירת דוח המידע במועד הרצוי ללקוח או בכלל.
 • בהתאם, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי המפעילה ו/או האתר בגין אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה או בקשר עם התכנים המופיעים בדוח המידע ובכלל זה, מהסתמכות על תכנים אלה ו/או מפעולה שננקטה או שלא ננקטה בגינם.
 • במידה שיתגלו אי-דיוקים ו/או ליקויים במידע אשר מופיע באתר לרבות בדוח מידע מסוים, אנא הודע על כך למפעילה באמצעות לחיצה על הלינק הבא: צור קשר
 • מבלי לגרוע מהאמור, ככל שעל אף האמור ייפסק בבית משפט מוסמך כי המפעילה אחראית לנזק הנובע מהשימוש במידע הכלול בדוח המידע, או בכל מידע אחר המצוי באתר, מוסכם כי הפיצוי בגין כלל הנזקים לעניין זה לא יעלה על התמורה אותה שילם המשתמש למפעילה עבור שירותיה וכי בכל מקרה יהיה עליו לשפותה בגין ההפרש, ככל שיהיה כזה.

3. מדיניות שמירה על פרטיות

 • חלק מהשירותים באתר עשויים להיות טעונים הרשמה או כרוכים בהשארת פרטיו של המשתמש. במסגרת ההרשמה או השארת הפרטים כאמור, הנך עשוי להידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, מספר הטלפון, פרטי כרטס האשראי שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך ועוד. המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לה על ידיך על פי בתנאי שימוש אלה ועל פי מדיניות הפרטיות של המפעילה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, והכל בכפוף לכל דין. למען הסר ספק, מובהר, כי פרטי כרטיסי אשראי שמוזנים במערכת המפעילה נשמרים, מוצפנים, ומאובטחים בהתאם לתקני אבטחת מידע בינלאומיים מחמירים ביותר.
 • לצפייה במדיניות הפרטיות של החברה,לחץ כאן.

4. בעלות וזכויות

 • כל זכויות הבעלות, לרבות אך מבלי לגרוע זכויות קניין רוחני, והזכויות המוסריות, בין אם רשומות ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, באתר, בדפים המקוונים הכלולים בו והמידע המפורט בו, לרבות הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, סימני מסחר, לוגואים, עיצוב האתר, טקסט, איורים, גרפיקה, צלילים, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות וכל צורת המחשה אחרת הכלולה באתר (להלן: "המידע") הינם רכושה הבלעדי של המפעילה, והם מוגנים, בין היתר, באמצעות דיני הקניין הרוחני, לרבות לעניין סימני מסחר וזכויות יוצרים של מדינת ישראל.
 • למשתמש שמורה הזכות לשימוש פרטי והוגן בלבד בשירותים ובתכנים השונים המוצעים באתר. שימוש מסחרי ו/או עסקי הינו אסור. למען הסר ספק, מובהר כי למשתמש לא יהיו כל זכויות בעלות על המידע המצוי באתר. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • על אף האמור, יתכן כי האתר יכלול לעיתים, גם יישומים, כלים ותכנים (לרבות לוגואים וסימני מסחר) שחלקם בבעלות צדדים שלישיים ושימוש בניגוד לתנאי שימוש אלה לעיל ולהלן עלול להוות גם הפרת זכות יוצרים ו/או זכות אחרת של אותם צדדים שלישיים.
 • אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע בין בגבולות ישראל ובין מחוץ להן, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מאת המפעילה.

5. נוהל מתן הודעה והסרה

 • אם הנך סבור, כי תכנים שפורסמו באתר הינם תכנים פוגעניים/מפרים זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, או כי האתר מכיל קישורים/הפניות לאתרים בעלי תוכן כאמור, אנא פנה באופן מיידי למפעילה באמצעות לחיצה על הלינק הבא: צור קשר וציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עמך. המפעילה תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.

6. סמכות שיפוט

 • על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

7. תיקון תנאי השימוש

 • המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תנאי שימוש אלה. על המשתמש להתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש של האתר.


הנני מאשר בזאת כי קראתי את כל תנאי ההסכם המפורטים לעיל. הנני נותן בזאת את הסכמתי המלאה לכל האמור בתנאי הסכם זה, ומצהיר בזאת כי השימוש במידע באתר על-ידי יתבצע בהתאם לתנאים כאמור.


עדכון אחרון: 18-01-2021

1000+חברות גדולות ומוכרות סומכות עלינו

jerusalemyaron specterbenleumimeitar
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
כל הזכויות שמורות לחברת גיידליין גרופ טכנולוגיות מידע בע"מ ©

המידע באתר מתקבל ממקורות מידע שונים וגלויים ומאגד אותם לעמוד מסודר ומאורגן. יתכנו טעויות באיסוף או שיוך המידע, לרבות בכל הקשור לנושאים משפטיים, אתר CheckID וחברת גיידליין גרופ טכנולוגיות מידע בע"מ אינם אחרים לאמיתות הנתונים. לתיקונים ושאלות, אנא פנו אלינו לכתובתinfo@guideline.co.il